fbpx

版权和隐私政策

版权和隐私政策的详细信息如下。在wearethehippies.com,我们尊重您的隐私权,并在您访问我们网站的过程中努力确保这一点。有关您个人信息安全性的说明将在下面说明并提供给您的信息。

我们是谁?

缤纷生活网, psychedelic kültür, seyahat, vegan yaşam, yoga, sürdürlebilir yaşam ve festivaller ana kategorileri olmak üzere çeşitli konularda çevrimiçi yayın yapan aktüel bir blog sitesidir. Web sitemizin adresi: //www.yyzwdq.com.

我们出于什么目的收集什么个人数据

与许多标准Web服务器一样,wearethehippies.com’还保留日志文件以用于统计目的。这些文件;它包含标准信息,例如您的IP地址,您的Internet服务提供商,浏览器的功能,您的操作系统以及该站点的进入和退出页面。日志文件不用于统计目的,不会侵犯您的隐私。您的IP地址和其他信息与您的个人信息无关。

评论

当访问者在网站上留下评论时,我们将收集评论表中显示的数据以及访问者的IP地址和浏览器文本,以帮助检测垃圾邮件。

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: //automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

环境

如果您将图像上传到网站,则应避免上传带有嵌入式位置数据(EXIF GPS)的图像。网站访问者可以从网站上的图像下载并提取任何位置信息。

联络表格

如果您对我们的网站发表评论,则可以选择将您的姓名,电子邮件地址和网站保存在cookie中。这些是为您提供方便,因此您在留下其他评论时不必再次填写您的详细信息。这些cookie保留一年。

如果您访问我们的主页,我们将设置一个临时cookie,以确定您的浏览器是否接受cookie。该cookie不包含任何个人数据,并且在您关闭浏览器时将被删除。

当您登录时,我们将设置多个Cookie,以保存您的登录信息和屏幕显示选择。登录cookie持续两天,屏幕选项cookie持续一年。“Beni hatırla”如果选择该选项,则登录将持续两周。如果您注销帐户,登录cookie将被删除。

如果您编辑或发布文章,则会在浏览器中保存其他cookie。该Cookie不包含任何个人数据,仅表示您刚刚编辑的文章的帖子ID。它在1天后过期。

从其他网站嵌入的内容

本网站上的文章可能包含嵌入式内容(例如视频,图像,文章等)。来自其他网站的嵌入内容的行为与访问者访问其他网站的行为完全相同。

这些网站可能会收集有关您的数据,使用Cookie,跟踪第三方嵌入的内容以及跟踪您与该嵌入内容的交互,包括跟踪您与嵌入内容的交互(如果您有帐户并已登录到网站)。

广告

我们在网站(Google等)上为外部公司发布广告。这些广告可能包含cookie,并且这些公司可能收集了cookie信息,因此我们无法访问此信息。我们与Google Adsense和类似公司合作,请在各自的页面上阅读其隐私协议。

饼干

“ Cookie-Cookie”一词用于描述网页服务器放置在计算机硬盘上的小型文本文件。我们网站的某些部分可能会使用Cookie来为用户提供便利。此外,cookie和Web信标可用于通过网站上可用的广告收集广告数据。这完全是在您允许的情况下完成的,可以通过按要求更改Internet浏览器的设置来防止这种情况。

我们与谁分享您的数据

缤纷生活网不会与任何人分享您的个人信息。

我们将您的数据保留多长时间

如果您留下评论,则该评论及其元数据将无限期地存储。这样,我们可以自动识别并批准您的后续评论,而不必将其保留在审核队列中。

对于在我们的网站上注册的用户,我们还将他们提供的个人信息存储在用户个人资料中。所有用户都可以随时查看,编辑或删除其个人信息(更改用户名除外)。网站管理员还可以查看和编辑此信息。

您对数据有什么权利?

如果您在此站点上有帐户或有评论,则可以请求接收我们保存的有关您的个人数据(包括您提供给我们的数据)的导出文件。您还可以要求我们删除我们持有的有关您的任何个人数据。这不包括我们出于行政,法律或安全目的而必须保留的任何数据。

我们向您发送数据的地方

访客评论可以通过自动垃圾邮件检测服务进行检查。

外部链接

wearethehippies.com网站提供了指向其页面上不同Internet地址的链接。 wearethehippies.com对其链接,宣传标语或隐私原则的网站内容概不负责。此处提到的链接过程在法律上被视为“引用”。

联系

关于在wearethehippies.com网站上应用的隐私政策;您可以通过hello@wearethehippies.com向我们发送任何问题,意见和想法。

插件:Smush

注意:Smush不会与您网站上的最终用户互动。 m’该站点唯一的登录选项是站点管理员的电子邮件订阅。如果您想在隐私政策中告知您的用户此信息,则可以使用以下信息。

Smush将图像发送到WPMU DEV服务器,同时优化它们以供Web使用。这包括EXIF数据的传输。 EXIF数据可以按原样擦除或返回。它不保留在WPMU DEV服务器上。

Smush Stackpath使用内容分发网络(CDN)。 Stackpath可以在Web记录中最多存储7天的站点访问者,IP,用户代理,引荐来源网址,位置和ISP信息。 CDN提供的文件和图像可能会在您所在国家/地区之外存储和提供。栈路径’您可以在此处找到的隐私权政策。

Smush使用第三项服务(滴灌)将通知电子邮件发送给站点管理员。管理员电子邮件地址滴水’它被发送到服务,并且cookie由服务分配。 Drip仅收集管理员信息。

Litespeed缓存

该站点利用缓存来促进更快的响应时间和更好的用户体验。缓存可能会存储此站点上显示的每个网页的副本。所有高速缓存文件都是临时的,除非有必要从高速缓存插件供应商那里获得技术支持,否则任何第三方都无法访问。缓存文件会按照站点管理员设置的时间表过期,但如果需要,管理员可以在其自然过期之前轻松清除它们。

版权

在关于知识和艺术作品的第5846号法律的框架内,未经授权使用原始内容即构成犯罪。您可以通过指示文章作者并链接文章链接并显示来源来使用您在自己网站上的wearethehippies.com上发布的内容。但是,为此,您需要事先与我们联系。不幸的是,仅提供未经作者批准的链接来使用它是不够的。感谢您的理解。

印刷出版物: 对于印刷出版物,请首先与我们联系。您需要获得我们的批准。是否付款是由撰写本文的作者决定,请与我们联系以私下讨论。发布帖子时,也在帖子下方“这篇文章最初发布在wearethehippies.com网站上。” 您必须添加句子。

DMCA.com保护状态